ਟਵਿੱਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ! ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ!