ਸੱਜਾ ਹੱਥਖੱਬੇ ਹੱਥਕੋਈ ਵੀ

    ਕਾਰਬੱਸਟਰੱਕਮਸ਼ੀਨਰੀਬਾਈਕਫੋਰਕਲਿਫਟਅੰਗਹੋਰ
    ਵਿਅਕਤੀਗਤਕੰਪਨੀ